Utvikling og/eller kvalitetssikring av IA-problematikk:

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble
inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet
høsten 2001.

Målet med avtalen er at:
•  sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent
•  flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid
•  den reelle pensjoneringsalderen skal økes

Den enkelte arbeidsplassen skal stå i sentrum for arbeidet
med å forhindre unødig sykefravær og utstøting fra
arbeidslivet. Virksomheter kan knytte seg til avtalen, og derigjennom få en del rettigheter og bistand fra det
offentlige. Avtalen ble inngått for en prøveperiode på vel
fire år, og gjelder i første omgang ut 2005.

Dersom du både ønsker å vise samfunnsansvar og vil
være i forkant i en utvikling (som riktig brukt gir et konkurransefortrinn) gjennom å bli en IA bedrift kan jeg
bistå deg med dette.